Alapszabály

TRIOLA ÖSSZMŰVÉSZETI EGYESÜLET ALAPSZABÁLY

A TRIOLA Összművészeti Egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.), továbbá a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseire figyelemmel – az alábbi Alapszabályt alkotja.

I) Általános rendelkezések

1. Az Egyesület teljes neve: TRIOLA Összművészeti Egyesület
2. Az Egyesület rövidített neve: TRIOLA Egyesület
3. Az Egyesület székhelye: 2098 Pilisszentkereszt, Forrás utca 7/F.
4. Az Egyesület célja, feladatai:

A TRIOLA Összművészeti Egyesület nevéből is fakadóan valamennyi művészeti ágon keresztül kíván fiatal alkotók és közösségeik fóruma lenni, így többek között a színház, a zene, a tánc és a képzőművészet területén közvetít mind amatőr mind pedig professzionális szinten dolgozó művészek részére egyidejűleg helyet, infrastruktúrát és mindenekelőtt bemutatkozási lehetőséget. Az Egyesület a kortárs művészetek és alkotások mellett kiemelt hangsúlyt fektet a folklór mind szélesebb körű megismertetésére, figyelmet fordít a népművészet és a néphagyomány valamennyi ága (népdal, népzene, néptánc, népszokások, tárgyi kultúra, népi báb és színjátszás, stb.) iránt érdeklődő gyerekek, gyerek-közösségek, és az őket támogató felnőttek összefogására, tevékenységük segítésére, érdekeik érvényesítésére kulturális életünkben. Az Egyesület céljai között szerepel a népi kultúra értékeinek megismertetése, megőrzése, ápolása, amely elengedhetetlen a gyermekek sokoldalú nevelésében, képességeik fejlesztésében.

Az Egyesület feladatának tekinti alkotócsoportok közösségeinek koordinálását a térségünkben és szomszédos határainkon átnyúlva is, bemutatkozási lehetőséget teremtve, megismertetve a szélesebb közönséggel és menedzselve ezen csoportokat, illetve egyéneket, művészi produktumuk létrehozásában/megalkotásában. Összességben az Egyesület célja az alkotómunka segítése.

Egyesület céljait különösen az alábbi feladatok ellátásával kívánja elérni:

 • Rendezvények szervezése
 • Kulturális szervezés
 • Színjátszás
 • Színházi darabok, előadások létrehozása
 • Koncertezés
 • Zeneszerzés
 • Kézműves foglalkozások szervezése, lebonyolítása
 • Irodalmi estek szervezése
 • Kiállítások szervezése
 • Lokális fesztiválok szervezése
 • A hagyományos néptánc, mint kulturális örökség megismerése, megőrzése, és továbbadása
 • A hagyományos néptánc kincsből koreográfiák, önálló műsorok létrehozása
 • Táncszínházi előadások létrehozása színházi és nem színházi terekre
 • Cd / Dvd kiadás
 • Oktatás, továbbképzés
 • Táncnépszerűsítés
 • Próbahely fenntartása és bérbeadása
 • Promóciós anyagok előállítása, dokumentáció
 • Kapcsolattartás belföldi és nemzetközi szakmai szervezetekkel
 • Csereprogramok
 • Szakkönyv kiadás
 • Kölcsönös támogatás nyújtása, együttműködés hasonló profilú szervezetekkel, társulatokkal, zenekarokkal, művészekkel, alkotókkal
 • Hazai és külföldi fellépési lehetőségek megteremtése, támogatása, menedzselése, háttér biztosítása

5. Az egyesület működése kiterjed Magyarország egész területére.
6. Az egyesület jogi személy.
7. Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap.

II) A tagsági viszonnyal kapcsolatos rendelkezések

1. TAGSÁGI VISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE

1.1. Az Egyesület részlegesen nyitott szervezet. Tagsági kategóriáit az alábbiak szerint határozza meg:
1.2. Az Egyesület rendes tagja lehet minden magyar vagy külföldi magánszemély és szervezet (költségvetési intézmény, gazdálkodó szervezet és egyéb szervezet), akik belépési nyilatkozatukban kijelentik, hogy az Egyesület alapszabályát és a közgyűlési határozatokat elfogadják, és vállalják az éves tagdíj fizetését.
1.3. Az Egyesület pártoló tagja lehet minden magyar vagy külföldi természetes, vagy jogi személy is, aki belépési nyilatkozatban vállalja a célkitűzések anyagi és erkölcsi támogatását.
1.4. A rendes tagok és pártoló tagok felvételéről az Elnökség dönt.
1.5. A rendes, vagy pártoló tagsági viszony megszűnik:

- a tag kilépésével;
- a tag halálával;
- a tag kizárásával;
- az Egyesület megszűnésével.

Az Elnökség szótöbbséggel hozott határozattal kizárhatja azt a tagot, aki az Alapszabályt vagy az Egyesület határozatait rendszeresen és súlyosan megszegi, vagy a tagdíjat felszólítás ellenére 6 hónapig nem fizeti meg. A kizárást tartalmazó határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a tag fellebbezéssel élhet a bírósághoz.
A tag kilépését írásban kell közölni az Egyesület elnökével. Amennyiben nem határoz meg későbbi dátumot a kilépő tag, úgy az írásbeli kérvény benyújtásának dátumával hatályosul a tag kilépése.

2. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

2.1 A rendes tagok jogai és kötelezettségei:

2.1.1 A rendes tag jogai:

 • személyesen a közgyűlésen részt vehet, és ott szavazhat,
 • az Egyesület célja szerint a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat igénybe veheti,
 • a tag bármely egyesületi tisztségre választhat, és életkorának illetve belátási képességének megfelelően választható,
 • részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben,
 • javaslatot, indítványt tehet, véleményt nyilváníthat az Egyesületet érintő bármely kérdésben;
 • az Egyesület irataiba való betekintési jog.

2.1.2. A rendes tag kötelezettségei:

 • a Közgyűlés által évente megállapítandó esedékes tagdíjat fizeti,
 • a tag részt vesz az Egyesület közgyűlésén, és ott szavaz, javaslattal él,
 • a Közgyűlés által előírt vagy az általa önkéntesen vállalt kötelezettségeit teljesíti,
 • a jelen alapszabály és az Egyesület egyéb belső szabályait betartja.

2.2. A pártoló tag jogai és kötelezettségei:

2.2.1. A pártoló tag jogai:

 • magánszemély esetén személyesen, szervezet esetén képviselője útján tanácskozási joggal részt vehet a Közgyűlésen,
 • az Egyesület céljai szerinti a tagok számára nyújtott szolgáltatásokat pártoló tagokra megállapítandó díjazás ellenében veheti igénybe.
 • részesülhet az Egyesület által nyújtott kedvezményekben.

2.2.2. A pártoló tag kötelezettségei:

a jelen alapszabály és az Egyesület egyéb belső szabályzatait betartja, az általa önként vállalt feladatokat teljesíti,
fizeti az általa felajánlott pártoló tagsági díjat,
az Egyesület céljainak anyagi és erkölcsi támogatása.

III) Az egyesület szervezete

1. KÖZGYŰLÉS

1.1. Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlést az Egyesület elnöke vezeti.
1.2. A Közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az összehívásra az elnök jogosult. A meghívót a tagok részére a Közgyűlés napját megelőzően 10 nappal kell kézbesíteni. A meghívónak tartalmaznia kell a Közgyűlés idejét, napirendjét és helyét. A tagok egyharmada, illetve az elnökség az ok és a cél megjelölésével kezdeményezheti az elnöknél a Közgyűlés összehívását. Az elnök 15 napon belül köteles intézkedni a Közgyűlés összehívásáról. A Közgyűlés összehívásáról szóló értesítés postai úton, vagy elektronikus úton (e-mail útján) is megküldhető.
1.3. A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazati joggal rendelkező tagok több, mint fele jelen van. Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, a 30 napon belül történő másodszori összehívás esetén az eredeti napirendben szereplő kérdésekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a tagokat előre az eredeti Közgyűlés meghívójában tájékoztatták A távolmaradás jogkövetkezményeire a tagot a meghívóban figyelmeztetni kell.
1.4. A Közgyűlés nyilvános, azonban a jogszabály által meghatározott esetekben zárt ülés rendelhető el.
1.5. A határozathozatal módja: a Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Személyi kérdésekben (pl. tisztségviselők választása) a Közgyűlés titkos szavazással dönt.
1.6. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. az Egyesület megalakulásának, feloszlásának, valamint más egyesülettel való egyesülésének kimondása, az elnökség tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása, a költségvetés elfogadása, az alapszabály megállapítása, módosítása, elnöknek az elnökség tagjainak és a megválasztása, a gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadása, az elnökség visszahívása. Bármely tag indítványt tehet az elnökség tagjainak visszahívására, amennyiben úgy látja, hogy az elnökség tevékenysége nem felel meg az Egyesület céljainak, illetve az Alapszabályban lefektetett szabályoknak. A visszahívási indítvány kizárólag az egész Elnökségre együttesen vonatkozhat, az Elnökség egyes tagjaira nem. A visszahívásról a Közgyűlés egyszerű többséggel dönt, amennyiben azonban a Közgyűlés a visszahívási indítványt elutasítja, úgy 1 éven belül nem lehet újabb visszahívási indítványt előterjeszteni. tagdíj megállapítása.

2. ELNÖKSÉG

2.1. Az Elnökség az Egyesület operatív ügyintéző és döntéshozó szerve.
2.2. Az Elnökség három tagból álló testület, tagja csak az Egyesület rendes tagja lehet. Az Elnökség összetétele: elnök, és kettő (2) alelnök.
2.3. Az Elnökség tagjait a Közgyűlés titkos szavazással az elnök mandátumának idejére választja.
2.4. Az Egyesület tisztségviselői tevékenységüket társadalmi munkában végzik.

2.5. Az alelnököket a Közgyűlés kifejezetten erre a tisztségre választja. Az alelnökök az elnököt akadályoztatása esetén együttesen helyettesítik, az alelnökök az elnök hatáskörében csak külön felhatalmazás alapján járhatnak el.
2.6. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg. Az ügyrend nem lehet ellentétes az alapszabállyal.
2.7. Az Elnökség feladata: az Egyesület tevékenységének koordinálása, a Közgyűlés előkészítése, az Egyesület költségvetésének kidolgozása,
2.8. Az Elnökség ülését legalább havi egy alkalommal tartja, azokat az elnök hívja össze és vezeti. Az Elnökség akkor határozatképes, ha két elnökségi tag jelen van. Az elnökség határozatait szótöbbséggel hozza.
2.9. Az Elnökségi ülésen az Elnökség által meghívott tagok részt vehetnek.

3. ELNÖK

3.1. Az Egyesület munkáját az elnök irányítja és vezeti, az Egyesületet ő képviseli.
3.2. Az Egyesület képviseletében csak az elnök, vagy az általa írásban meghatalmazott nyilatkozhat.
3.3. Az elnököt a Közgyűlés tikos szavazással, saját rendes tagjai sorából határozatlan időre választja azzal, hogy tisztségéből bármikor visszahívhatja.
3.4. Az elnök döntéseit jelen alapszabály és a Közgyűlés határozatai alapján köteles meghozni, azok nem lehetnek ellentétesek az alapszabállyal, az Egyesület szervezeteinek szabályaival illetve a Közgyűlés döntéseivel.

IV) Az Egyesület jogképessége és képviselete

Az Egyesületet az elnök képviseli. A bankszámla felett az elnök és az egyik alelnök jogosult együttesen rendelkezni.

V) Az Egyesület gazdálkodása

1. AZ EGYESÜLET BEVÉTELEI

1.1. A tagok által fizetett tagdíj:
A tagdíj mértékét az Elnökség javaslatára a Közgyűlés évente állapítja meg.
Az éves tagdíj mértéke rendes tagok számára 5.000,- Ft/fő, míg a pártoló tagok számára 3.000,- Ft/fő összeg lesz, melyet a tárgyév január 31. napjáig lesznek kötelesek befizetni a tagok.
1.2. Támogatások:
Az Egyesület bevételét képezi minden olyan támogatás vagy juttatás, ami tagdíjnak nem minősül.
1.3. Egyéb bevételek
Az Egyesület másodlagosan gazdálkodhat, vállalkozhat, a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel és azt jelen Alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósulása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.

2. EGYESÜLET KÖLTSÉGVISELÉSE, A TAGOK VAGYONI FELELŐSSÉGE

2.1. Egyesület éves költségvetés alapján gazdálkodik. A költségvetés elfogadásáról, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadásáról a Közgyűlés évente határoz. A költségvetésre az Elnökség tesz javaslatot.
2.2. Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel, a tagok az Egyesület kötelezettségeiért a tagdíj befizetéséig vállalnak felelősséget, saját vagyonukkal nem felelnek.
2.3. Egyesület megszűnése esetén a vagyonáról, annak sorsáról a Közgyűlés dönt.
VI) Az Egyesület megszűnése
1. Az Egyesület megszűnik ha:
1.1. Feloszlását a Közgyűlés kétharmados szótöbbséggel kimondja.
1.2. A bíróság föloszlatja
1.3. Más egyesülettel egyesül
1.4. A bíróság az Egyesület megszűnését megállapítja

VII) Záró rendelkezések

Az egyesület a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre, ezzel nyeri el jogi személyiségét. Az alapszabályban történő jövőbeni módosításokat az egyesület elnöke 30 napon belül köteles megküldeni a Budapest Környéki Törvényszék nyilvántartásba vétele végett. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
 

Pilisszentkereszt,
Lengyel Szabolcs
elnök